Avís Legal

Que segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant Llei 3/2018), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveix de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (en endavant Reglament Europeu 2016/679), SERVEIS PANELLA, SL, posa en coneixement dels usuaris els següents punts:

QUI SOM

La societat SERVEIS PANELLA, SL, amb domicili social situat en l’Av. Mas Pins, 81, en Riudellots de la Selva (17457- Girona), amb direcció de correu electrònic info@panella.cat, amb CIF número B-17.571.746, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, llibre 1778, foli 96 i fulla GI-29782, informa que és titular del domini de la pàgina web www.panella.cat

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

L’accés a la pàgina web no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial SERVEIS PANELLA, SL i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web de la qual és titular SERVEIS PANELLA, SL, www.panella.cat, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web, al formulari de valoració del servei prestat, al formulari de sol·licitud de cita prèvia i al sistema de petició de pressupost pels nostres serveis i productes,  l’Usuari ha de ser major d’edat. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquests formularis, així com la seva direcció de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable i destinatari únic SERVEIS PANELLA, SL, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-li la informació relacionada amb el servei que sigui del seu interès. 

SERVEIS PANELLA, SL, a través de la seva pàgina web www.panella.cat ofereix als Usuaris, informació de l’empresa i els productes i serveis que ofereix com a taller mecànic, com a concessionari de vehicles d’ocasió, venda de maquinària industrial i agrícola, servei de manteniment de vehicles, oferta de formació i com a agent d’assegurances, a més d’un seguit de formularis de contacte, de valoració del servei prestat, de sol·licitud de cita prèvia i de sol·licitud de pressupost pels nostres serveis i productes.
Per a demanar informació sobre els nostres productes i serveis, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb SERVEIS PANELLA, SL per poder rebre la informació detallada sobre els nostres  serveis.

TIPUS DE DADES QUE ES RECULLEN

SERVEIS PANELLA, SL informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte i altres existents en la pàgina web), per la contractació dels nostres serveis o per la recepció de correus electrònics sol·licitant informació o altres.

Les dades personals obtingudes per mitjà dels formularis d’aquest lloc web són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament  s’incorporarien a un fitxer o tractament de dades en el cas que s’establís una relació contractual entre SERVEIS PANELLA, SL i la persona titular de les dades, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

SERVEIS PANELLA, SL recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació dels nostre serveis i productes, a més també s’utilitzen per a poder informar-li sobre els nostres serveis i productes dels quals ens ha sol·licitat informació. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim tant en els diferents formularis de contacte, com posteriorment si finalment es porta a  terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.
Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon, direcció de correu electrònic i matrícula del vehicle. Totes aquestes dades es recopilen per poder posar-nos en contacte amb vostè per a facilitar-li la informació que ens sol·licita en relació als nostres serveis com a taller mecànic i en relació a tots els altres serveis i productes relacions amb el món del vehicle que presten i oferim, a més, per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, i per portar a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l’estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat.
Per tant, la finalitat de les referides dades que es recopilen, es facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el cas de que s’hagi acceptat de forma expressa per l’Usuari, en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar de interès als nostres clients. SERVEIS PANELLA, S.L, garantitza confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat.
La legitimació que s'ostenta per al tractament de les seves dades de caràcter personal es basa en el consentiment per gestionar l'ús i lliurament de les seves sol·licituds d'informació a través dels diferents formularis de contacte que es troba a la nostra web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licituds d'informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens facin arribar a través de correu electrònic o altres maneres, i que se'ls contestarà de la mateixa forma, com també per gestionar el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis.
En virtut de la Llei 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679, s’informa a l’Usuari que, amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avis Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus de informació o per la recepció de correus electrònics enviats per l’ Usuari, aquest autoritza expressament a SERVEIS PANELLA, SL, per a que aquesta pugui tractar les seves dades personals i per a que pugui utilitzar com a medi de comunicació amb l’Usuari, per a donar resposta a la seva sol·licitud i/o consulta, el correu electrònic i/o número de telèfon que se li requereix per a poder atendre a la seva consulta i per a la prestació dels nostres serveis ja que d’aquesta forma se li podrà atendre i transmetre la informació relativa a SERVEIS PANELLA, SL, i la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat, per tant, només s’utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i per poder prestar-li els nostres serveis.
Així com també, es podrà procedir a l'enviament de comunicacions comercials informant de la nostra activitat i novetats de productes i serveis de SERVEIS PANELLA, SL, però en aquest cas, sempre que, l'Usuari hagi acceptat de forma expressa a l'hora d'enviar els formularis, que vol rebre correus comercials de SERVEIS PANELLA, SL, i per tant, dóna el seu consentiment exprés per a aquest fet. Aquestes dades personals comunicades per l'Usuari a través dels formularis de contacte o la recepció de correus electrònics enviats pel mateix, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer de responsabilitat i destinació única de SERVEIS PANELLA, SL.
SERVEIS PANELLA, SL, informa que tenen implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantitzar la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la Llei 3/2018 i el Reglament Europeu 2016/679.

POLÍTICA DE CESSIÓ DE DADES PERSONALS

SERVEIS PANELLA, SL, informa que  totes les dades personals facilitades pels Usuaris i clients, a través dels diferents formularis de contacte continguts en la pàgina web o be per la recepció de correu electrònics enviats pel mateix o les que es facilitin per la prestació de qualsevol dels nostres serveis que ens sol·liciti, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades personals amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat. 
En conseqüència, per al millor compliment dels seus serveis SERVEIS PANELLA, S.L. facilita determinades dades dels Usuaris (nom, cognom, direcció de correu electrònic, número de telèfon i matrícula del vehicle) a altres empreses col·laboradores amb la prestació del servei (a les empreses dedicades als serveis tecnològics i informàtics i a les entitats asseguradores). En tots es casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió del servei sol·licitat, entès i que està d’acord amb tot el contingut i informació d’aquest Avís Legal.  
Per tant, les seves dades personals seran comunicades a altres empreses del grup a què pertany SERVEIS PANELLA, S.L, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Aquestes empreses podran ser:

  • Empreses dedicades als serveis tecnològics i informàtics per a la gestió dels sistemes informàtics i còpies de seguretat.
  • Entitats asseguradores, en cas de que l’Usuari contracti els nostres serveis com a gestors d’assegurances.

SERVEIS PANELLA, S.L, es compromet a utilitzar les dades personals recollides en els formularis i les facilitades posteriorment en relació a la prestació del servei que sigui contractat, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantitzar la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que SERVEIS PANELLA, S.L, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús i política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar els formularis i/o registrar-se com a usuari.

PERÍODE DE TEMPS DURANT EL QUAL ES CONSERVEN LES DADES

SERVEIS PANELLA, S.L, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractual o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, només durat el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit. 
Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma segura durant el temps pel qual pogués sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabar el referit període, s’eliminaran les dades. 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCIR-LOS

També SERVEIS PANELLA, S.L, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

  • Dret d’accés que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
  • Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
  • Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades personal sobre una part concrets de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim. 
  • Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves dades personals que hagi facilitat i pugui sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret. 
  • Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés del interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal.

Aquests drets s'estableixen als articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els poden exercir a través de l'enviament d'un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de SERVEIS PANELLA, S.L, amb CIF nombre B-17.571.746, situat a en l’Av. Mas Pins, 81, en Riudellots de la Selva (17457- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l'adreça electrònica: info@panella.cat. També s'informa de la possibilitat d'interposar queixes davant l'autoritat competent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

COMUNICACIONS I CORREUS COMERCIALS

Per a la comunicació amb SERVEIS PANELLA, S.L, l'Usuari haurà de dirigir-se a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de SERVEIS PANELLA, S.L, cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades pel mateix en els formularis de  contacte i/o en el formulari de registre com a usuari de la pàgina web. Expressament, com anteriorment ja s'ha dit en aquest Avís Legal, l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb SERVEIS PANELLA, S.L, si accepta que ha entès i que està d'acord amb aquest Avís Legal abans d'enviar el formulari amb les seves dades personals (cosa diferent pansa amb el cas d'acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s'ha explicat en aquest Avís Legal).
D'acord amb la LSSICESERVEIS PANELLA, S.L, no envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció no ha estat acceptada prèviament pels usuaris de la pàgina web que han enviat els diferents formularis continguts a la pàgina web. És a dir, sense el consentiment exprés dels usuaris on acceptin rebre correus comercials, no es duran a terme aquests enviaments. Per tant, en els formularis de la pàgina web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li informació comercial sobre els serveis i novetats de SERVEIS PANELLA, S.L, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. 
Encara que aquest consentiment exprés, podrà ser a tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de SERVEIS PANELLA, S.L que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: info@panella.cat

POLÍTICA DE COOKIES

SERVEIS PANELLA, SL informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de SERVEIS PANELLA, SL. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

RESPONSABILITATS

Tot i que SERVEIS PANELLA, SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SERVEIS PANELLA, SL manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al titular del lloc fins a la seva confirmació expressa.
SERVEIS PANELLA, SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Per tant, amb la voluntat de millorar la pàgina web, SERVEIS PANELLA, S.L, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats. 
SERVEIS PANELLA, SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc. Pot ofereix enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa.
SERVEIS PANELLA, S.L, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com tampoc dels quals es puguin derivar de l'accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d'aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.
SERVEIS PANELLA, S.L declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, segons l'estat de la tècnica i de la tecnologia, per garantir el funcionament de la seva pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.
Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que SERVEIS PANELLA, S.L, pugui oferir en seu pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. SERVEIS PANELLA, S.L, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.
També vol informar SERVEIS PANELLA, S.L, que la informació continguda a la seva pàgina web (presentació, configuració, continguts del web, etc.) podrà actualitzar-la, modificar-la o també podrà ser eliminada sense previ avís de la mateixa, encara que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació. SERVEIS PANELLA, S.L, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.
Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error, infringir drets de tercers, tinguin caràcter ofensiu i/o que tinguin caràcter il·lícit, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament de la pàgina web, de la xarxa, equips informàtics de SERVEIS PANELLA, S.L o tercers i/o l'accés a la pàgina web de la resta d'usuaris.
SERVEIS PANELLA, S.L no garanteix que els serveis de la pàgina web siguin ininterromputs, oportuns o lliures d'error, ni s'ofereix cap garantia pel que fa als resultats que es puguin obtenir de l'ús dels serveis o de la precisió o fiabilitat de qualsevol informació obtinguda. No es controlen, ni es fan propis, ni es garanteix l'exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D'igual forma, no controla i no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.
SERVEIS PANELLA, S.L tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. Tampoc SERVEIS PANELLA, S.L pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.
SERVEIS PANELLA, S.L es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l'accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s'utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d'ús habituals en internet, o bé si s'utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emès per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts i elements (textos, imatges, dissenys gràfics, vídeos, àudios, logotips, estructura, presentació del contingut…) que formen part de la pàgina web, pertanyen a SERVEIS PANELLA, S.L o a tercers que n’han autoritzat el seu ús, i són utilitzats sobre la base d'una finalitat publicitària i d'informació sobre els seus serveis i productes. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SERVEIS PANELLA, S.L, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
Aquests continguts que alberga la pàgina web titularitat de SERVEIS PANELLA, S.L, www.panella.cat, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina web, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés a la pàgina web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin titularitat de SERVEIS PANELLA, S.L o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de SERVEIS PANELLA, S.L o els seus legítims propietaris. A cap moment, excepte manifestació expressa l'accés o ús de la pàgina web i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a SERVEIS PANELLA, S.L (framing).

CANVI DE NORMATIVA

SERVEIS PANELLA, S.L, es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús SERVEIS PANELLA, S.L, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'Usuari i el titular de la pàgina web, SERVEIS PANELLA, S.L, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferències que puguin sorgir, es regirà i resoldran de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i SERVEIS PANELLA, S.L, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de SERVEIS PANELLA, S.L previst en l'inici d'aquest Avís Legal.
Per tant, pels possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.